โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวรสรินทร์   โคทะนา

รหัสนักศึกษา : 63115242202
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:58:51


 2.


 

 

นางสาวอภัสรา  สาทาวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115242212
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:15:47


 3.


 

 

นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก

รหัสนักศึกษา : 63115245207
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:37:17


 4.


 

 

นางสาวเอวิตรา  วงศ์กาฬสินธุ์

รหัสนักศึกษา : 63115269118
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 


 5.


 

 

นางสาวกัลยารัตน์  สารสุวรรณ์

รหัสนักศึกษา : 63115269127
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-27 12:28:41


 6.


 

 

นางสาวจุไรรัตน์  บัวอ่อน

รหัสนักศึกษา : 63115269129
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:55:57

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort