รหัสนักศึกษา    
    เลือกโรงเรียน
ฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
นักศึกษารหัส 63
รหัสบัตรประชาชน  
                   
   คู่มือการเลือกโรงเรียน