รหัสนักศึกษา    
    เลือกโรงเรียน
ฝึกปฏิบัติการสอน
(ฝึกสอน)
นักศึกษารหัส 64
รหัสบัตรประชาชน  
                   
   คู่มือการเลือกโรงเรียน