ใบสมัคร

เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน

ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม
 

        ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

คำนำหน้าชื่อ* :   กรุณาเลือกข้อมูล
ชื่อ* :   กรุณาป้อนข้อมูล
นามสกุล* :   กรุณาป้อนข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชน* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นป้อนรหัสบัตรประชาชน 13 หลักรหัสบัตรประชาชนมากกว่า 13 หลัก
 

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้*โปรดระบุ

เลขที่* :   กรุณาป้อนข้อมูล
ตำบล* :   กรุณาป้อนข้อมูล
อำเภอ* :   กรุณาป้อนข้อมูล
จังหวัด :   กรุณาป้อนข้อมูล
รหัสไปรษณีย์*:   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
โทรศัพท์มือถือ* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
 

       วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด* :   กรุณาเลือกข้อมูล
อื่น ๆ ระบุวุฒิย่อ (ไม่มีไม่ต้องใส่) :  
สาขา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
จากสถาบันการศึกษา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
วันที่สำเร็จการศึกษา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
คะแนนสะสมเฉลี่ย* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
 

       การรับรองความรู้

ผ่านการรับรองความรตามมาตรฐาน
วิชาชีครูของคุรุสภา:
   
    เทียบโอน (เลือกมาตรฐาน)
    1          2          3          4          5          6          7          8          9
     
    ทดสอบ (เลือกมาตรฐาน)
    1          2          3          4          5          6          7          8          9
     
    ฝึกอบรม (เลือกมาตรฐาน)
    1          2          3          4          5          6          7          8          9
     
    สำเร็จหลักสูตร (ป.วค.) (เลือกมาตรฐาน)
    1          2          3          4          5          6          7          8          9
    สำเร็จการศึกษาจาก (ป.วค.)
    วันที่สำเร็จการศึกษา (ป.วค.)

       ข้อมูลการสมัครฝึกอบรม

   
หลักสูตรที่ 1
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3 ก.พ.,4 ก.พ., 10 ก.พ.,11 ก.พ., 17 ก.พ.,18 ก.พ., 24 ก.พ.,25 ก.พ., 3 มี.ค.,4 มี.ค. 2561
19 พ.ค.,20 พ.ค., 26 พ.ค.,27 พ.ค., 2 มิ.ย.,3 มิ.ย., 9 มิ.ย.,10 มิ.ย., 16 มิ.ย.,17 มิ.ย. 2561
หลักสูตรที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร
3 ก.พ.,4 ก.พ., 10 ก.พ.,11 ก.พ., 17 ก.พ.,18 ก.พ., 24 ก.พ.,25 ก.พ., 3 มี.ค.,4 มี.ค. 2561
7 เม.ย.,8 เม.ย., 21 เม.ย.,22 เม.ย., 28 เม.ย.,29 เม.ย., 5 พ.ค.,6 พ.ค., 12 พ.ค.,13 พ.ค. 2561
 
หลักสูตรที่ 3
การจัดการเรียนรู้
3 ก.พ.,4 ก.พ., 10 ก.พ.,11 ก.พ., 17 ก.พ.,18 ก.พ., 24 ก.พ.,25 ก.พ., 3 มี.ค.,4 มี.ค. 2561
19 พ.ค.,20 พ.ค., 26 พ.ค.,27 พ.ค., 2 มิ.ย.,3 มิ.ย., 9 มิ.ย.,10 มิ.ย., 16 มิ.ย.,17 มิ.ย. 2561
 
หลักสูตรที่ 4
จิตวิทยาสำหรับครู
3 ก.พ.,4 ก.พ., 10 ก.พ.,11 ก.พ., 17 ก.พ.,18 ก.พ., 24 ก.พ.,25 ก.พ., 3 มี.ค.,4 มี.ค. 2561
23 มิ.ย.,24 มิ.ย., 30 มิ.ย.,1 ก.ค., 7 ก.ค.,8 ก.ค., 14 ก.ค.,15 ก.ค., 21 ก.ค.,22 ก.ค. 2561
 
หลักสูตรที่ 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 ก.พ.,4 ก.พ., 10 ก.พ.,11 ก.พ., 17 ก.พ.,18 ก.พ., 24 ก.พ.,25 ก.พ., 3 มี.ค.,4 มี.ค. 2561
23 มิ.ย.,24 มิ.ย., 30 มิ.ย.,1 ก.ค., 7 ก.ค.,8 ก.ค., 14 ก.ค.,15 ก.ค., 21 ก.ค.,22 ก.ค. 2561
 
หลักสูตรที่ 6
การบริหารจัดการในห้องเรียน
19 พ.ค.,20 พ.ค., 26 พ.ค.,27 พ.ค., 2 มิ.ย.,3 มิ.ย., 9 มิ.ย.,10 มิ.ย., 16 มิ.ย.,17 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย.,24 มิ.ย., 30 มิ.ย.,1 ก.ค., 7 ก.ค.,8 ก.ค., 14 ก.ค.,15 ก.ค., 21 ก.ค.,22 ก.ค. 2561
 
หลักสูตรที่ 7
การวิจัยทางการศึกษา
7 เม.ย.,8 เม.ย., 21 เม.ย.,22 เม.ย., 28 เม.ย.,29 เม.ย., 5 พ.ค.,6 พ.ค., 12 พ.ค.,13 พ.ค. 2561
19 พ.ค.,20 พ.ค., 26 พ.ค.,27 พ.ค., 2 มิ.ย.,3 มิ.ย., 9 มิ.ย.,10 มิ.ย., 16 มิ.ย.,17 มิ.ย. 2561
 
หลักสูตรที่ 8
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7 เม.ย.,8 เม.ย., 21 เม.ย.,22 เม.ย., 28 เม.ย.,29 เม.ย., 5 พ.ค.,6 พ.ค., 12 พ.ค.,13 พ.ค. 2561
23 มิ.ย.,24 มิ.ย., 30 มิ.ย.,1 ก.ค., 7 ก.ค.,8 ก.ค., 14 ก.ค.,15 ก.ค., 21 ก.ค.,22 ก.ค. 2561
 
หลักสูตรที่ 9
ความเป็นครู
7 เม.ย.,8 เม.ย., 21 เม.ย.,22 เม.ย., 28 เม.ย.,29 เม.ย., 5 พ.ค.,6 พ.ค., 12 พ.ค.,13 พ.ค. 2561
19 พ.ค.,20 พ.ค., 26 พ.ค.,27 พ.ค., 2 มิ.ย.,3 มิ.ย., 9 มิ.ย.,10 มิ.ย., 16 มิ.ย.,17 มิ.ย. 2561
 

 

 

หมายเหตุ

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการเทียบโอน  การทดสอบ หรือการฝึกอบรม หรือ
    5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 ให้แนบสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเอง
        จากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
    6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการการคุรุสภาให้การรับรอง จะต้องมาดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการฝึกอบรม
        ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

  
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort