The 3rd National and 2nd International Conference 2022


รายชื่อและเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานดีเด่นแต่ละห้อง

ห้อง
นำเสนอ
ชื่อบทความวิจัย
1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 // เนติ์ มโนปัญญา
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Social Interaction and our life โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 // มัณฑนา บุญประคม  
3 บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม // ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์
4 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  // สุกัญญา นามธรรม
5 สภาพ และความต้องการจำเป็นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร // อิทธิฤทธิ์  คนเพียร
6 รูปแบบการบริหารงานกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 // ธราธิป  วงษ์แก้ว และ ดร.ชิตวีร์  มองเพชร
7 การพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณและหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ // นันทวรรณ แก้วอำนาจ
8 การศึกษาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 //ชนินทร์ แก้วบุญเรือง
9 การใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 // กิรติกานต์ อินทะคม
10 การศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสนามไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกับเทคนิค KWDL// อภัสรา ใจจุลละ เกศริน มีมล นิสากร คงเทพ
11 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  // อารยา สีหลิ่ง
12 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  // นริศรา พรมยศ
13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปผ่านโปรแกรมออนไลน์กูเกิลไซต์  // กมลวรรณ ลำภา
14 A MODEL FOR DEVELOPING DIGITAL-ERA LEADERSHIP OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE NORTHEAST  // ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต
15 Using Task-Based Learning Approach To Improve Matthayomsuksa 6 students'English Reading Comprehension Ability // วันวิสา ประสพดี
16 THE CURRENT SITUATION OF FACTORS AFFECTING THE DIFFERENTIATED TEACHING COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TUYEN QUANG PROVINCE IN THE NEW NORMAL CONDITION // Dr. Nguyen Khai Hoan
17 การพัฒนานวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสาร// น้ำฝน โงชาฤทธิ์
18 พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง // ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม
 

ดาวโหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม

 

ดาวโหลดเกียรติบัตรผู้นำเสนอ

   
  ติดต่อแก้ไขเกียรติบัตร
นายบุญกื้อ ครุธคำ
โทรศัพท์ 06-5996-1494
Facebook: Boonkua Krudkham
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort