การประชุมวิชาการ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร


 

 


รายชื่อผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่น

 ทัศชัย  ชัยมาโย   ห้องนำเสนอที่ 1
 รณิดา  วงษ์สะพาน   ห้องนำเสนอที่ 2
 อัจฉรา  โสดา   ห้องนำเสนอที่ 3
 เจษฎา  คำภูมี   ห้องนำเสนอที่ 4
 เกศวภรณ์  ต้องโพนทอง   ห้องนำเสนอที่ 4
 คนอง  ศรีสรณ์   ห้องนำเสนอที่ 5
 ทิวากร  เหล่าลือชา   ห้องนำเสนอที่ 6
 มะลิสา  ไชยพันธุ์   ห้องนำเสนอที่ 7
 แสงมณี  อยู่พุก   กลุ่มการนำเสนอผลงานชุดที่ 1
 สุรีย์พร  สลับสี      กลุ่มการนำเสนอผลงานชุดที่ 2