ข้อมูลการตัดยอดงบประมาณ

No. รหัสชุดเบิก วันที่ตัดชุดเบิก รหัสโครงการ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
1. 54 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2. 78/2558 19 พ.ค. 2558 58B33202คคศ11W09  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 20,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
3. 153 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
4. 339/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
5. 19 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
6. 22 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
7. 15 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W03  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน 6,035 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
8. 32 6 พ.ค. 2558 58Y33202คคศ08W01  โครงการภาษาไทยสัมพันธ์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0
9. 61 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
10. 62 26 ก.พ. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
11. 10 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ07W03  โครงการกิจกรรม เดิน-วิ่งด้วยรัก สังคมศึกษา ห่างไกลยาเสพติด 10,000 นายอนรรฆ สมพงษ์
12. 9 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ07W03  โครงการกิจกรรม เดิน-วิ่งด้วยรัก สังคมศึกษา ห่างไกลยาเสพติด 10,000 นายอนรรฆ สมพงษ์
13. 58 26 ก.พ. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
14. 56 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
15. 55 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
16. 5 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
17. 11 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
18. 12/2558 15 ก.พ. 2558 58C33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 90,552 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
19. 12/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
20. 13/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
21. 13/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
22. 10/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
23. 10/2558 24 เม.ย. 2558 58C33202คคศ17W02  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ) 22 นายเชิดพงศ์ อัตสาร
24. 10/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
25. 17/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
26. 17/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W01  โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 14,763 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
27. 17/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W03  โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมวันคริสต์มาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,038 นายกิตติกร รักษาพล
28. 4/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
29. 4/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
30. 16/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W01  โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 14,763 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
31. 16/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
32. 25/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
33. 25/2558 9 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W01  โครงการภูมิปัญญาอาศรม: กึ่งทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา 37,000 นายสถิตย์ ภาคมฤค
34. 7/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
35. 7/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
36. 11/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28,367 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
37. 9/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
38. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W01  โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 14,763 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
39. 26/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W01  โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 14,763 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
40. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W01  โครงการค่ายสังคมอาสาพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 14,763 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
41. 26/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
42. 23/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
43. 8/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
44. 12/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
45. 5/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
46. 14/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W05  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 60,000 นายวสันต์ วงค์กาฬสินธุ์
47. 109/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
48. 111/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
49. 46/2558 24 เม.ย. 2558 58A33305กกง04W01  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระต่างๆ 300,000
50. 12/2558 24 เม.ย. 2558 58C33202คคศ17W03  โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ 30,000
51. 4/2558 22 เม.ย. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
52. 5/2558 22 เม.ย. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
53. 5/2558 22 เม.ย. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
54. 29/2558 22 เม.ย. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
55. 3/2558 22 เม.ย. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
56. 106/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
57. 26/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W01  โครงการภูมิปัญญาอาศรม: กึ่งทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา 37,000 นายสถิตย์ ภาคมฤค
58. 94/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
59. 97/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
60. 25/2558 8 เม.ย. 2558 58A33204คคศ07W01  โครงการเสริมสร้างจริยธรรม บำรุงศาสนสถาน 10,000 นายศตวรรษ มะละแซม
61. 27/2558 9 เม.ย. 2558 58A33204คคศ07W01  โครงการเสริมสร้างจริยธรรม บำรุงศาสนสถาน 10,000 นายศตวรรษ มะละแซม
62. 17/2558 9 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W02  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 29,505 นายสุดประไทย บุพศิริ
63. 8/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
64. 6/2558 6 ก.พ. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
65. 51/2558 6 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
66. 51/2558 6 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
67. 52/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
68. 26/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
69. 14/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
70. 4/2558 9 ก.พ. 2558 58C33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 90,552 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
71. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
72. 11/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
73. 5/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
74. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
75. 10/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
76. 10/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
77. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
78. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
79. 497/2557 9 มี.ค. 2558 58Y33202คคศ01W02  โครงการเงินสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิโรเกชั่น ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาครูภาษาอังกฤษและครูคณิตศาสตร์ ทุนการศึกษาปี 2557-2558 180,000
80. 40/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
81. 39/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
82. 38/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
83. 37/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
84. 36/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
85. 2/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
86. 7/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
87. 6/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
88. 123/2558 25 เม.ย. 2558 58Y33202คคศ01W01  โครงการผู้รับทุนการศึกษา 1อำเภอ 1ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาภาษาไทย 40,000
89. 122/2558 25 เม.ย. 2558 58Y33202คคศ01W01  โครงการผู้รับทุนการศึกษา 1อำเภอ 1ทุน ที่ศึกษาต่อในประเทศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาภาษาไทย 40,000
90. 5/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
91. 6/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
92. 6/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
93. 12/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
94. 14/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
95. 17/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
96. 166/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
97. 41/2558 6 มี.ค. 2558 58B33202คคศ06W03  โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูภาษาอังกฤษ 9,345 นางสาวนวพร วรรณทอง
98. 68/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
99. 10/2558 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ07W03  โครงการกิจกรรม เดิน-วิ่งด้วยรัก สังคมศึกษา ห่างไกลยาเสพติด 10,000 นายอนรรฆ สมพงษ์
100. 85/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
101. 8/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
102. 3/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
103. 43/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
104. 30/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
105. 30/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
106. 14/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
107. 23/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
108. 338/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
109. 5/2558 16 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
110. 168/2558 5 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
111. 177/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
112. 171/2558 5 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
113. 172/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
114. 24/2558 9 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W01  โครงการภูมิปัญญาอาศรม: กึ่งทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา 37,000 นายสถิตย์ ภาคมฤค
115. 28/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W01  โครงการภูมิปัญญาอาศรม: กึ่งทศวรรษภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา 37,000 นายสถิตย์ ภาคมฤค
116. 59/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
117. 63/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W07  โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 75,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
118. 5/2558 26 พ.ย. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
119. 14/2558 26 พ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
120. 341/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
121. 24/2558 23 ธ.ค. 2558 58C33202คคศ01W07  โครงการจัดทำเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 17,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
122. 3/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ09W01  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10,280 นางสาวเบญจพร อุผา
123. 11/2558 26 พ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
124. 12/2558 18 ม.ค. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
125. 5/2558 18 ม.ค. 2558 58C33202คคศ17W04  โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 30,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
126. 3/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ03W02  โครงการวันเด็กแห่งชาติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25,000
127. 8/2558 26 พ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
128. 28/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
129. 4/2558 26 พ.ย. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
130. 2/2558 12 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
131. 1/2558 12 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
132. 9/2558 12 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ06W06  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20,000 นางอนงลักษณ์ หนูหมอก
133. 5/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
134. 10/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W13  โครงการจัดทำเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2/2557 106,200
135. 340/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
136. 332/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
137. 119/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
138. 22/2558 23 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ01W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 78,442 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
139. 8/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
140. 1/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ09W01  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10,280 นางสาวเบญจพร อุผา
141. 9/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
142. 31/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
143. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W03  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 18,245 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
144. 7/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
145. 6/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
146. 9/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
147. 4/2558 15 ม.ค. 2558 58C33202คคศ17W02  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 101,220 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
148. 2/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ03W02  โครงการวันเด็กแห่งชาติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25,000
149. 11/2558 18 ม.ค. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
150. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W03  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 18,245 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
151. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W03  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 18,245 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
152. 7/2558 2 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ06W06  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20,000 นางอนงลักษณ์ หนูหมอก
153. 5/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ06W01  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 10,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
154. 1/2558 10 พ.ย. 2557 58A33202คคศ06W01  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 10,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
155. 3/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ06W01  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 10,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
156. 1/2558 12 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
157. 19/2558 12 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
158. 2/2558 10 พ.ย. 2557 58A33202คคศ06W06  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20,000 นางอนงลักษณ์ หนูหมอก
159. 10/2558 26 พ.ย. 2557 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
160. 3/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
161. 2/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
162. 12/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
163. 6/2558 26 พ.ย. 2557 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
164. 7/2558 26 พ.ย. 2557 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
165. 1/2558 26 พ.ย. 2557 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
166. 13/2558 26 พ.ย. 2557 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
167. 27/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
168. 38/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
169. 30/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
170. 33/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
171. 34/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
172. 32/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
173. 29/2558 15 ม.ค. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
174. 4/2558 15 ม.ค. 2558 58C33202คคศ09W01  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 3,600 นางสาวเบญจพร อุผา
175. 2/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ09W01  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์บริการความรู้สู่ชุมชนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10,280 นางสาวเบญจพร อุผา
176. 26/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
177. 24/2558 23 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ01W07  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษาภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 17 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
178. 23/2558 23 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ01W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 78 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
179. 16/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W05  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 60,000 นายวสันต์ วงค์กาฬสินธุ์
180. 3/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
181. 4/2558 26 พ.ย. 2557 58A33202คคศ06W01  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 10,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
182. 3/2558 15 ม.ค. 2558 58C33202คคศ17W02  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 101,220 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
183. 226/2558 7 ก.ค. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
184. 6/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
185. 16/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
186. 34/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
187. 446/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 376,962
188. 449 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 376,962
189. 453/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 376,962
190. 210/2558 17 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
191. 15/2558 17 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ22W02  โครงการอบรมกลวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
192. 14/2558 17 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ22W02  โครงการอบรมกลวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 30 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
193. 16/2558 23 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ22W02  โครงการอบรมกลวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 30 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
194. 17/2558 23 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ22W02  โครงการอบรมกลวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
195. 209/2558 17 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
196. 167/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
197. 173/2558 5 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
198. 178/2558 5 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
199. 187/2558 9 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
200. 213/2558 17 มิ.ย. 2558 58Y33305คคศ01W02  โครงการพัฒนาครู ศูนย์เด็กเล็กอำเภอเต่างอย (งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป) 17,400
201. 169/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 34,781
202. 457/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
203. 456/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 5,400
204. 31/2558 11 ส.ค. 2558 58B33202คคศ22W03  โครงการเสริมทักษะความรู้ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 10,500 นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
205. 276/2558 4 ส.ค. 2558 58Y33305คคศ01W04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้านคำนวน และเชิงเหตุผล 49,400
206. 281/2558 5 ส.ค. 2558 58Y33305คคศ01W04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้านคำนวน และเชิงเหตุผล 49,400
207. 443/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 5,400
208. 50/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
209. 249/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
210. 249/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
211. 251/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
212. 253/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
213. 28/2558 4 ส.ค. 2558 58A33202คคศ21W04  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาพิเศษ 30,088 ดร.สุชาดา บุบผา
214. 359/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
215. 26/2558 7 ก.ค. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
216. 35/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
217. 31/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
218. 31/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
219. 23/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
220. 19/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
221. 241/2558 7 ก.ค. 2558 58Y33305คคศ01W01  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสำหรับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 70,000
222. 241/2558 7 ก.ค. 2558 58Y33305คคศ01W01  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสำหรับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 70,000
223. 248/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
224. 252/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
225. 25/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119
226. 34/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
227. 302/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
228. 300/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
229. 29/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
230. 45/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
231. 45/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
232. 46/2558 21 ส.ค. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
233. 319/2558 8 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W03  โครงการทุนการศึกษามูลนิธิโรเกชั่นให้แก่นักศึกษา 60,000
234. 364/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
235. 357/2558 23 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W02  โครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0
236. 358/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W02  โครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0
237. 360/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
238. 365/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
239. 354/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W02  โครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0
240. 353/2558 16 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W04  โครงการการเรียนรวมสู่อาเซียน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 42,500
241. 362/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
242. 361/2558 24 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W05  โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 95,000
243. 30/2558 4 ส.ค. 2558 58C33202คคศ09W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 13,440 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
244. 352/2558 16 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W04  โครงการการเรียนรวมสู่อาเซียน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 42,500
245. 253/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
246. 98/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
247. 99/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
248. 97/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
249. 103/2558 25 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
250. 268/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W07  โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 75,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
251. 260/2558 16 ก.ค. 2558 58C33202คคศ01W07  โครงการจัดทำเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 17,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
252. 259/2558 16 ก.ค. 2558 58C33202คคศ01W07  โครงการจัดทำเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 17,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
253. 262/2558 16 ก.ค. 2558 58Y33305คคศ01W02  โครงการพัฒนาครู ศูนย์เด็กเล็กอำเภอเต่างอย (งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป) 17,400
254. 458/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
255. 460/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
256. 461/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
257. 459/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
258. 462/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 2,700
259. 54/2558 4 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W02  โครงการพัฒนาตำราและผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 32,650 นายบุญส่ง วงค์คำ
260. 101/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
261. 30/2558 4 ส.ค. 2558 58C33202คคศ22W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 17,640 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
262. 56/2558 4 ส.ค. 2558 58C33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4,872 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
263. 38/2558 4 ส.ค. 2558 58C33202คคศ04W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
264. 21/2558 4 ส.ค. 2558 58C33202คคศ05W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 32,256 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
265. 36/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 90,552 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
266. 36/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 90,552 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
267. 265/2558 16 ก.ค. 2558 58Y33305คคศ01W03  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการโดยบูรณาการภูมิปัญาท้องถิ่น 80,800
268. 298/2558 11 ส.ค. 2558 58A33204คคศ01W01  โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 80,000
269. 69/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
270. 62/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
271. 71/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
272. 356/2558 23 ก.ย. 2558 58Y33202คคศ01W02  โครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 0
273. 250/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
274. 20/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
275. 227/2558 25 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
276. 245/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
277. 222/2558 22 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
278. 188/2558 10 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
279. 47/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
280. 46/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
281. 64/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
282. 65/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
283. 29/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ22W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 17,640 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
284. 37/2558 7 ก.ค. 2558 58C33202คคศ04W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
285. 47/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
286. 50/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
287. 25/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 17,136 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
288. 84/2558 11 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
289. 263/2558 16 ก.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
290. 256/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
291. 50/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ06W01  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 31,500 นางสาวนวพร วรรณทอง
292. 37/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 90,552 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
293. 19/2558 25 ก.ค. 2558 58C33202คคศ17W02  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 101,220 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
294. 28/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
295. 9/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
296. 35/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
297. 102/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W08  โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 90,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
298. 32/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
299. 26/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
300. 44/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
301. 239/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
302. 233/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
303. 240/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W03  โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคณะครุศาสตร์ 240,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
304. 242/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
305. 246/2558 16 ก.ค. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
306. 254/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
307. 234/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
308. 235/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
309. 47/2558 7 ก.ค. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
310. 46/2558 7 ก.ค. 2558 58A33202คคศ06W05  โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 13,363 นายกิตติกร รักษาพล
311. 31/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
312. 21/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ22W07  โครงการค่ายปฏิบัติธรรม ศิลปะแห่งการคิด สู่ชีวิตที่เป็นสุข สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20,000 นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
313. 339/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
314. 17/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W02  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 40,000 นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
315. 19/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W02  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 40,000 นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
316. 20/2558 9 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W02  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 40,000 นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
317. 42/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
318. 45/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
319. 44/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
320. 21/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ03W04  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 8,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
321. 19/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ03W04  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 8,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
322. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W02  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 29,505 นายสุดประไทย บุพศิริ
323. 22/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 22,288 นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
324. 20/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 22,288 นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
325. 23/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 22,288 นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
326. 21/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 22,288 นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
327. 24/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ07W03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 22,288 นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
328. 16/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W02  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ 29,505 นายสุดประไทย บุพศิริ
329. 84/2558 8 เม.ย. 2558 58A55108คคศ01W01  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 12,600
330. 81/2558 8 เม.ย. 2558 58A55108คคศ01W01  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 12,600
331. 23/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W01  โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
332. 34/2558 26 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W04  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
333. 26/2558 8 เม.ย. 2558 58A33204คคศ07W01  โครงการเสริมสร้างจริยธรรม บำรุงศาสนสถาน 10,000 นายศตวรรษ มะละแซม
334. 27/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W01  โครงการอบรมพัฒนาทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 35,325 นายนพรักษ์ แกสมาน
335. 28/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W01  โครงการอบรมพัฒนาทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 35,325 นายนพรักษ์ แกสมาน
336. 17/2558 22 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ17W01  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 125,600 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
337. 15/2558 22 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ17W04  โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 30,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
338. 16/2558 22 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ17W03  โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ 30,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
339. 221/2558 22 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W02  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 99,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
340. 39/2558 22 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ03W04  โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับอนุบาลและการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11,025 นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
341. 41/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33204คคศ03W01  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ สมานฉันท์น้องพี่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 100,000 นายธนา เตมีรักษ์
342. 40/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33204คคศ03W01  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ สมานฉันท์น้องพี่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 100,000 นายธนา เตมีรักษ์
343. 214/2558 22 มิ.ย. 2558 58Y33305คคศ01W02  โครงการพัฒนาครู ศูนย์เด็กเล็กอำเภอเต่างอย (งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป) 17,400
344. 13/2558 22 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ22W02  โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 6,300 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
345. 23/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W02  โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่4 30,000 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
346. 22/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W02  โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่4 30,000 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
347. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ03W03  โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 50,000
348. 9/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
349. 10/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
350. 8/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
351. 10/2558 9 เม.ย. 2558 58A33202คคศ22W02  โครงการมดไต่ขอน อาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 10,000 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
352. 66/2558 8 เม.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
353. 67/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
354. 22/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ03W01  โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
355. 20/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ03W04  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ 8,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
356. 17/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ09W01  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 25,000 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
357. 65/2558 8 เม.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
358. 32/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
359. 76/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W13  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 75,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
360. 6/2558 12 ธ.ค. 2557 58A33202คคศ06W01  โครงการครูภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 10,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
361. 13/2558 9 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ17W01  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 125,600 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
362. 186/2558 9 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
363. 2/2558 12 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ17W02  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ) 22 นายเชิดพงศ์ อัตสาร
364. 1/2558 26 พ.ย. 2557 58C33202คคศ17W02  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 101,220 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
365. 26/2558 20 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W02  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19,855 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
366. 23/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
367. 28/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
368. 30/2558 17 พ.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
369. 156/2558 18 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W01  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 260,500 นายบุญเกื้อ ครุธคำ
370. 157/2558 20 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
371. 25/2558 9 พ.ค. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
372. 160/2558 19 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W07  โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 75,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
373. 22/2558 19 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W02  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19,855 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
374. 27/2558 20 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W02  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19,855 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
375. 25/2558 20 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W02  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19,855 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
376. 163/2558 20 พ.ค. 2558 58A33204คคศ01W03  โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 50 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
377. 161/2558 19 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W06  โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2 ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 7,780 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
378. 33/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
379. 27/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
380. 12/2558 17 พ.ค. 2558 58A33202คคศ22W06  โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 11,990 นายภัทรดร จั้นวันดี
381. 24/2558 20 พ.ค. 2558 58B33202คคศ09W02  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 19,855 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
382. 158/2558 18 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
383. 11/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
384. 162/2558 20 พ.ค. 2558 58A33204คคศ01W03  โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 50 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
385. 11/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W11  โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1 ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 7,750 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
386. 4/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W05  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 8,750 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
387. 3/2558 23 ธ.ค. 2557 58B33202คคศ11W07  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 17,500 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
388. 21/2558 23 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ01W06  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 7,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
389. 20/2558 23 ธ.ค. 2557 58C33202คคศ01W05  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 7,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
390. 200/2558 11 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
391. 164/2558 20 พ.ค. 2558 58A33204คคศ01W03  โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 50 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
392. 70/2558 16 มี.ค. 2558 58A33204คคศ01W03  โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 50 นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
393. 13/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
394. 4/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
395. 22/2558 17 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ22W03  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 36,035 นายภัทรดร จั้นวันดี
396. 30/2558 27 ส.ค. 2558 58C33202คคศ21W02  โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาการศึกษาพิเศษ 3,060 ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
397. 35/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
398. 42/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
399. 37/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
400. 33/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
401. 1/2558 26 ส.ค. 2558 58B33202คคศ02W01  โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ 50,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
402. 191/2558 23 ส.ค. 2558 58B33202คคศ11W12  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 20,250 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
403. 5/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
404. 6/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
405. 24/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
406. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
407. 13/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
408. 18/2558 18 ก.พ. 2558 58A33204คคศ06W02  โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 15,000 นายสุริยะ ประทุมรัตน์
409. 15/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W03  โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมวันคริสต์มาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,038 นายกิตติกร รักษาพล
410. 16/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W03  โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมวันคริสต์มาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,038 นายกิตติกร รักษาพล
411. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58A33204คคศ05W01  โครงการการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเชิงวัฒนธรรม 59,000 นางผกาพรรณ วะนานาม
412. 48/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
413. 45/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
414. 47/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
415. 46/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
416. 43/2558 18 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W07  โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 75,000 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
417. 41/2558 18 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
418. 42/2558 18 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
419. 37/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
420. 36/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
421. 92/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W03  โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1 ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 7,750 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
422. 94/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W13  โครงการจัดทำเอกสารและแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู นักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2/2557 106,200
423. 247/2558 16 ก.ค. 2558 58C33202คคศ01W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 78,442 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
424. 36/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ04W01  โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตตร์การกีฬา 42,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
425. 48/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ06W01  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 31,500 นางสาวนวพร วรรณทอง
426. 52/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ06W01  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 31,500 นางสาวนวพร วรรณทอง
427. 51/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ06W01  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 31,500 นางสาวนวพร วรรณทอง
428. 238/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W11  โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะครุศาสตร์ 40,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
429. 236/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W11  โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะครุศาสตร์ 40,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
430. 237/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W11  โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะครุศาสตร์ 40,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
431. 29/2558 24 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W01  โครงการอบรมพัฒนาทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 35,325 นายนพรักษ์ แกสมาน
432. 42/2558 24 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ03W02  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป. 5,300 นายบุญส่ง วงค์คำ
433. 243/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
434. 244/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
435. 43/2558 25 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ03W02  โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ป. 5,300 นายบุญส่ง วงค์คำ
436. 24/2558 5 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W03  โครงการอบรมการประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา 20,000 นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
437. 110/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
438. 206/2558 11 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
439. 70/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
440. 61/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการสัมมนาและติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงฯ 22,705
441. 45/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
442. 66/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
443. 207/2558 11 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
444. 185/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
445. 184/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
446. 183/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
447. 180/2558 5 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
448. 211/2558 17 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
449. 176/2558 5 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
450. 53/2558 7 ก.ค. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
451. 228/2558 25 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
452. 95/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
453. 96/2558 16 ก.ค. 2558 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
454. 334/2558 14 ก.ย. 2558 58A333058คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
455. 19/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ07W02  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา 30,000 นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
456. 83/2558 11 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
457. 181/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
458. 182/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
459. 175/2558 5 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
460. 174/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
461. 179/2558 5 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
462. 216/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
463. 217/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
464. 212/2558 22 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
465. 23/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ22W01  โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 20,000 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
466. 69/2558 10 มี.ค. 2558 58B33202คคศ01W02  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 99,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
467. 16/2558 9 มี.ค. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
468. 15/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W05  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 60,000 นายวสันต์ วงค์กาฬสินธุ์
469. 108/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
470. 152/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
471. 151/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
472. 91/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ01W01  โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 30,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
473. 72/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
474. 90/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ01W01  โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 30,000 นางสาวนวพร วรรณทอง
475. 75/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
476. 74/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
477. 73/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
478. 11/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
479. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
480. 107/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
481. 15/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
482. 2/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
483. 13/2558 16 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
484. 16/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
485. 13/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
486. 9/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
487. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
488. 8/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
489. 8/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
490. 12/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28,367 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
491. 11/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
492. 33/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
493. 7/2558 15 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
494. 18/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
495. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
496. 35/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
497. 35/2558 15 ม.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
498. 40/2558 15 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
499. 6/2558 13 ก.พ. 2558 58C33202คคศ04W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
500. 7/2558 13 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
501. 4/2558 13 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
502. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
503. 60/2558 26 ก.พ. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
504. 39/2558 18 ม.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
505. 9/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
506. 9/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ04W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 175,388 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
507. 12/2558 16 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
508. 15/2558 8 เม.ย. 2557 58C33202คคศ05W01  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5,760 นายก้องภพ ศิริบุตร
509. 21/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W05  โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 13,363 นายกิตติกร รักษาพล
510. 14/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W05  โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 13,363 นายกิตติกร รักษาพล
511. 20/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W05  โครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 13,363 นายกิตติกร รักษาพล
512. 19/2558 9 ก.พ. 2558 58A33202คคศ06W02  โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,000 นายกิตติกร รักษาพล
513. 51/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
514. 67/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
515. 44/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
516. 42/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
517. 63/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
518. 43/2558 22 มิ.ย. 2558 58D33202คบว15W02  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1,793,160
519. 19/2558 22 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ22W01  โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 8,010 นายวสันต์ ศรีหิรัญ
520. 25/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ04W01  โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตตร์การกีฬา 42,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
521. 451/2558 7 ก.ค. 2558 58C33204กกง03W02  โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัย 5,400
522. 24/2558 22 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ22W04  โครงการการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 29,500 นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
523. 191/2558 10 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
524. 229/2558 25 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
525. 86/2558 24 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ11W06  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 8,750 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
526. 225/2558 24 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W04  โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 7 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
527. 224/2558 24 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ01W01  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา2 นักศึกษาภาค กศ.ป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 20,750 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
528. 85/2558 24 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ11W10  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 8,950 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
529. 30/2558 24 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W01  โครงการอบรมพัฒนาทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 35,325 นายนพรักษ์ แกสมาน
530. 220/2558 24 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
531. 32/2558 24 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W04  โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 30,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
532. 31/2558 6 พ.ค. 2558 58C33202คคศ08W02  โครงการภาษาไทยสัมพันธ์ 8,280 นายสถิตย์ ภาคมฤค
533. 33/2558 17 พ.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
534. 29/2558 17 พ.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
535. 34/2558 17 พ.ค. 2558 58C33202คคศ03W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 53,360 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
536. 112/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
537. 9/2558 15 ก.พ. 2558 58C33202คคศ05W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 32,256 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
538. 14/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
539. 14/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
540. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ20W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28,367 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
541. 13/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
542. 120/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
543. 117/2558 24 เม.ย. 2558 58C33202คคศ01W08  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
544. 121/2558 8 พ.ค. 2558 58A33202คคศ01W02  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 568,673 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
545. 9/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ17W02  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่ 30,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
546. 30/2558 25 เม.ย. 2558 58C33202คคศ08W02  โครงการภาษาไทยสัมพันธ์ 8,280 นายสถิตย์ ภาคมฤค
547. 7/2558 24 เม.ย. 2558 58C33202คคศ17W04  โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 30,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
548. 116/2558 6 พ.ค. 2558 58C33202คคศ01W08  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
549. 71/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W02  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 99,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
550. 100/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W02  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 99,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
551. 13/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
552. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
553. 11/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
554. 24/2558 6 พ.ค. 2558 58A33202คคศ20W01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 85,475 นายรักทรัพย์ แสนสำแดง
555. 35/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
556. 15/2558 13 มี.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
557. 117/2558 24 เม.ย. 2559 58C33202คคศ01W08  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 40,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
558. 98/2558 8 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
559. 114/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
560. 21/2558 25 เม.ย. 2558 58B33202คคศ21W02  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 22,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
561. 6/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ17W03  โครงการจิตอาสาเราทำด้วยใจ 10,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
562. 115/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
563. 113/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
564. 11/2558 24 เม.ย. 2558 58C33202คคศ17W03  โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ 30,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
565. 19/2558 24 เม.ย. 2558 58A33202คคศ21W03  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 20,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
566. 8/2558 24 เม.ย. 2558 58B33202คคศ17W02  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่ 30,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
567. 29/2558 24 เม.ย. 2558 58A33202คคศ08W02  โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่4 30,000 นางสาวจินดา ลาโพธิ์
568. 327/2558 8 ก.ย. 2558 58A55109คคศ01W01  โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านอีสาน 63 นายธนา เตมีรักษ์
569. 323/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W08  โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 34 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
570. 331/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W07  โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 300,000
571. 326/2558 8 ก.ย. 2558 58A55109คคศ01W01  โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านอีสาน 63 นายธนา เตมีรักษ์
572. 328/2558 8 ก.ย. 2558 58A55109คคศ01W01  โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านอีสาน 63 นายธนา เตมีรักษ์
573. 18/2558 8 เม.ย. 2558 58A33202คคศ04W02  โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 40,000 นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์
574. 330/2558 8 ก.ย. 2558 58A55109คคศ01W01  โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านอีสาน 63 นายธนา เตมีรักษ์
575. 324/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W08  โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 34 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
576. 321/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W08  โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 34 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
577. 322/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W08  โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 34 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
578. 320/2558 8 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W08  โครงการให้ความรู้ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ 34 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
579. 142/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
580. 139/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
581. 141/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
582. 140/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
583. 143/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
584. 138/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
585. 136/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
586. 134/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
587. 133/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
588. 132/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
589. 131/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
590. 135/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
591. 130/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
592. 129/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
593. 124/2558 6 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
594. 82/2558 8 เม.ย. 2558 58A55108คคศ01W01  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 50,000
595. 32/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
596. 223/2558 22 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W13  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 75,000 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
597. 31/2558 17 พ.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
598. 137/2558 10 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
599. 128/2558 6 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
600. 125/2558 6 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
601. 126/2558 6 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
602. 127/2558 6 พ.ค. 2558 58Y33204คคศ01W01  โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 252,000
603. 33/2558 25 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W04  โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 30,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
604. 13/2558 17 มิ.ย. 2558 58C33202คคศ17W01  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 125,600 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
605. 29/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28,367 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
606. 21/2558 24 ส.ค. 2558 58B33202คคศ17W01  โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู 30,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
607. 22/2558 24 ส.ค. 2558 58B33202คคศ17W01  โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู 30,000 นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
608. 61/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
609. 30/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
610. 59/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
611. 313/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
612. 316/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
613. 318/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
614. 317/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
615. 315/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W10  โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 40,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
616. 280/2558 4 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
617. 279/2558 4 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W01  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 260,500 นายบุญเกื้อ ครุธคำ
618. 310/2558 24 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W05  โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู 50,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
619. 308/2558 24 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W05  โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู 50,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
620. 311/2558 25 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
621. 85/2558 11 ส.ค. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
622. 89/2558 26 ส.ค. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
623. 88/2558 26 ส.ค. 2558 58D33202คบว15W01  โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 294,840
624. 345/2558 14 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W09  โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 12,000,000
625. 336/2558 14 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W09  โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 12,000,000
626. 337/2558 14 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W09  โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 12,000,000
627. 343/2558 14 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W09  โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 12,000,000
628. 344/2558 14 ก.ย. 2558 58A33305คคศ01W09  โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคม 12,000,000
629. 192/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ11W02  โครงการจัดทำเอกสารฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557-1/2558 420,860 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
630. 32/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
631. 33/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
632. 34/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
633. 6/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
634. 4/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
635. 27/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
636. 28/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
637. 10/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
638. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
639. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
640. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
641. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
642. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
643. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
644. 22/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
645. 4/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
646. 6/258 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
647. 8/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
648. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
649. 5/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
650. 8/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
651. 9/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
652. 6/2558 9 ก.พ. 2559 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
653. 4/2558 9 ก.พ. 2559 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
654. 5/2558 9 ก.พ. 2559 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
655. 2/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
656. 29/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
657. 25/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
658. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
659. 6/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
660. 5/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
661. 4/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
662. 6/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
663. 57/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ06W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 118,009 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
664. 32/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
665. 36/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
666. 314/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
667. 219/2558 26 มิ.ย. 2558 58B33202คคศ01W09  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 1,418,794 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
668. 5/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ07W02  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 118,650 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
669. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
670. 1/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
671. 50/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W04  โครงการถ่ายเอกสารสำนักงานคณะครุศาสตร์ 180,000 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
672. 7/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
673. 31/2558 25 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W04  โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 30,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
674. 34/2558 25 มิ.ย. 2558 58A33202คคศ04W04  โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 30,000 นายนพรักษ์ แกสมาน
675. 31/2558 27 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
676. 9/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
677. 32/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 15,800 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
678. 31/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 28,367 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
679. 43/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ08W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย 153,080 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
680. 8/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ24W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 43,520 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
681. 24/2558 29 ส.ค. 2558 58C33202คคศ17W02  โครงการพัฒนาการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา 101,220 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
682. 58/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
683. 53/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W03  โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20,000 นายบุญส่ง วงค์คำ
684. 24/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ05W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 83,950 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
685. 60/2558 28 ส.ค. 2558 58B33202คคศ03W05  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 171,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
686. 11/2558 29 ส.ค. 2558 58B33202คคศ25W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 36,036 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
687. 33/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
688. 278/2558 4 ส.ค. 2558 58B33202คคศ01W01  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 260,500 นายบุญเกื้อ ครุธคำ
689. 28/2558 27 ส.ค. 2558 58B33202คคศ20W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 17,741 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
690. 3/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ22W04  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 116,119 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
691. 49/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
692. 49/2558 9 ก.พ. 2558 58B33202คคศ01W12  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 400,000 นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
693. 8/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ21W01  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 112,139 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
694. 64/2558 26 ก.พ. 2558 58C33202คคศ01W03  โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 378,556 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
695. 14/2558 26 ก.พ. 2558 58B33202คคศ09W03  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 141,519