อัตราส่วนอาจารย์คณะครุศาสตร์

 

สาขาวิชา อาจารย์ ดร. ผศ. รศ. ผศ.ดร. รศ.ดร. รวม
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 3 1 5
 2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3 2 5
 3. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2 1 1 4
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 2 2 5
 5. สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 1 4
 6. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 1 7
 7. สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 2 2 4
 8. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 14 1 4 19
รวมทั้งหมด 30 5 4 13 1 53
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort