อาจารย์คณะครุศาสตร์

 

ประเภท อาจารย์ ดร. ผศ. รศ. ผศ.ดร. รศ.ดร. รวม
 1. ข้าราชากร 2 5 4 0 13 1 25
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย 25 0 0 0 0 0 25
 3. อาจารย์พิเศษ 3 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด 30 5 4 0 13 1 53
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort