จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย 54 884
  2. การศึกษาพิเศษ 146
  3. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 51 164
  4. คณิตศาสตร์ 51 780
  5. คหกรรมศาสตร์ 211
  6. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 54 478
  7. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 55 726
  8. ฟิสิกส์ 171
  9. ภาษาอังกฤษ 63 858
  10. ภาษาไทย 60 825
  11. วิทยาศาสตร์ 53 807
  12. สังคมศึกษา 54 765
  13. อุตสาหกรรมศิลป์ 47 331
  14. เกษตรศาสตร์ 48 317
  15. เคมี 100
รวมนักศึกษาทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 590
0 0 0 0 590