จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การประถมศึกษา 59
  2. การศึกษาปฐมวัย 4 96
  3. การศึกษาพิเศษ 82
  4. คณิตศาสตร์ 178
  5. คหกรรมศาสตร์ 89
  6. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 96
  7. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 159
  8. ฟิสิกส์ 87
  9. ภาษาอังกฤษ 173
  10. ภาษาไทย 182
  11. วิทยาศาสตร์ 166
  12. สังคมศึกษา 180
  13. อุตสาหกรรมศิลป์ 71
  14. เคมี 85
รวมนักศึกษาทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort