จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 5
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย 815
  2. การศึกษาพิเศษ 146
  3. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 164
  4. คณิตศาสตร์ 715
  5. คหกรรมศาสตร์ 151
  6. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 408
  7. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 660
  8. ฟิสิกส์ 110
  9. ภาษาอังกฤษ 793
  10. ภาษาไทย 754
  11. วิทยาศาสตร์ 741
  12. สังคมศึกษา 698
  13. อุตสาหกรรมศิลป์ 276
  14. เกษตรศาสตร์ 317
  15. เคมี 100
รวมนักศึกษาทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort