หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 2. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. กคศ.
 3. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 56 29 มี.ค. 2556 28 ตุลาคม 2556 21 มี.ค. 2557


* เลือกชื่อหลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
** เลือกวันที่เพื่อแสดงการรับรองหลักสูตร