รวมหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร พ.ศ. 2546


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
 2. หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
 3. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
 4. หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
 5. หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552
 6. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 46 31 มี.ค. 2552 7 พ.ค. 2552

 

หลักสูตร พ.ศ. 2549


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 7. หลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรใหม่ 49 22 ธ.ค. 2549 4 ต.ค. 2550 31 มี.ค. 2552 21 ก.พ. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2550


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 8. หลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ 50 27 ต.ค. 2549 19 ม.ค. 2551 31 มี.ค. 2552 21 ก.พ. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2551


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 2. หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 3. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 4. หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 18 ก.พ. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 5. หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 6. หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 51 26 ก.ย. 2551 19 ม.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2552


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ 52 28 ส.ค. 2552 8 ธ.ค. 2552 18 มิ.ย. 2555 21 ก.พ. 2554
 2. หลักสูตรวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ปร.ด.) หลักสูตรใหม่ 52 20 ก.ค. 2555 12 มีนาคม 2556 21 ก.พ. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2553


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ 53 30 ก.ค. 2553 24 ก.พ. 2554 27 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2554
 2. หลักสูตรวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ 53 30 ก.ค. 2553 24 ก.พ. 2554 27 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2554


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 54 28 ก.ย. 2554 8 เม.ย. 2554 27 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2554
 2. หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรใหม่ 54 28 ม.ค. 2554 8 เม.ย. 2554 27 ก.ค. 2555 11 ส.ค. 2554

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2555


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1.หลักสูตรวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 19 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 2.หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 3.หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 19 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 4.หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 5.หลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 6.หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 55 27 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 7.หลักสูตรวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 55 27 ม.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557
 8.หลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 55 23 ธ.ค. 2554 12 เม.ย. 2555 19 ธ.ค. 2556 30 ก.ค. 2557
 9.หลักสูตรวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 55 28 ก.ย. 2555 8 ม.ค. 2556
 10.หลักสูตรวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 55 25 พ.ค. 2555 22 มีนาคม 2556

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2556


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 11.หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 56 29 มี.ค. 2556 28 ตุลาคม 2556 20 พ.ย. 2557 21 มี.ค. 2557
 12.หลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 56 31 พ.ค. 2556 6 ธันวาคม 2556 20 พ.ย. 2557 23 ก.ค. 2557

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2559


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 13.

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2562


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 14.หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 62

 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2563


หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 15.

 


* เลือกชื่อหลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
** เลือกวันที่เพื่อแสดงการรับรองหลักสูตร

istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort