นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รหัส (55)   กลุ่ม 4

 

ชื่อ - สกุล สำเร็จการศึกษาจาก ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
 31.  55723713431  สุจารี  เหมะธุลิน แม่โจ้ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี  
 32.  55723713432  ทัศภรณ์  ศรีัจันดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พรเจริญ บึงกาฬ  
 33.  55723713433  ปรียา  โคตรสาลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร  
 34.  55723713434  ณัฎฐณิชา  พลศรีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร  
 35.  55723713435  นิสากร  ฝาระมี โรงเรียนบ้านหนองกุง"ฮินดูสมาช" พุ่มแก นาแก นครพนม  
 36.  55723713436  ธารทิพย์  สิงห์รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุ่มแก นาแก นครพนม  
 37.  55723713437  นิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์ ปิยะมหาราชาลัย หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม  
 38.  55723713438  นาถฤดี  นามโส - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร  
 39.  55723713439  ทินกร  ชารีพร ม.สกล เซกา บึงกาฬ  
 40.  55723713440  นิรนุช  วงค์ศรีชา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาชัย ปลาปาก นครพนม  
 41.  55723713441  สมศักดิ์  ยางเบือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม  
 42.  55723713442  ปรางค์ทิพย์  ตู้จันโต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี  
 43.  55723713443  พัสรา  ข้ามมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม  
 44.  55723713444  นิพาภรณ์  โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร  
 45.  55723713445  ปัทมา  ใจคุ้มเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์  
 46.  55723713446  ปาริชาติ  ไชยโยธา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร  
 47.  55723713447  กิตติมา  ชาตะพรหม วิทยาลัยครูสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร  
 48.  55723713448  จุไรพร  นิครหล่อน มหาวิทยาลัยศิลปากร บึงทวาย เต่างอย สกลนคร  
 49.  55723713449  สุพรทิพย์  หาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม  
 50.  55723713450  สิริพร  มิ่งวงศ์ธรรม สกลราชวิทยานุกูล ท่าเรือ นาหว้า นครพนม  

First Previous Next Last
starting 31   ending 50 total 50  record