ความต้องการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 1/2567

ชื่อโรงเรียน สาขาวิชา
ตำบล อำเภอ จังหวัด ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ประถม
ศึกษา
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.   บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 4 3 7
 2.   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  ดอนเตย  นาทม  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 7
 3.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  นาทม  นาทม  นครพนม 1 1 2
 4.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  นาใน  โพนสวรรค์  นครพนม 2 2 4
 5.   ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล  นาใน  โพนสวรรค์  นครพนม 1 1 2 4
 6.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ  หนองเทา  ท่าอุเทน  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 7.   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 8.   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม  พนอม  ท่าอุเทน  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 9.   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง  นาเข  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 10.   ไชยบุรีวิทยาคม  ไชยบุรี  ท่าอุเทน  นครพนม 2 1 2 1 1 1 1 9
 11.   บ้านค้อ  บ่านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 1 1 1 1 1 1 6
 12.   บ้านดอนขาว  นาขาม  เรณูนคร  นครพนม 2 1 2 1 2 1 1 2 12
 13.   บ้านโพนสาวเอ้    เรณู  นครพนม 1 1 1 1 4
 14.   บ้านนาสีนวล  โคกสว่าง  ปลาปาก  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 15.   บ้านดงมะเอก  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 1 1 1 3
 16.   ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 2 2 2 3 2 1 1 13
 17.   นครพนมวิทยาคม  ในเมือง  เมือง  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 18.   บ้านนาเพียง  ท่าบ่อสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 7
 19.   บ้านนายอน้อย  นางาม  เรณุนคร  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 7
 20.   บ้านโพนสวางหนองแหน  หนองโพธิ์  วังยาง  นครพนม 1 1 1 1 4
 21.   บ้านโคกหินแฮ่  โคกหินแฮ่  เรณูนคร  นครพนม 1 1 2 1 1 2 8
 22.   นาเดื่อพิทยาคม  นาเดื่อ  ศรีสงคราม  นครพนม 1 2 1 1 1 1 1 8
 23.   ค้อวิทยาคม  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 1 1 2
 24.   บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นาคูณใหญ่  นาหว้า  นครพนม 2 2 2 2 2 2 12
 25.   บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3 4 4 2 4 2 1 1 1 22
 26.   บ้านโคกกลาง  เรณูใต้  เรณูนคร  นครพนม 1 1 1 3
 27.   บ้านสามัคคี  นางัว  นาหว้า  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 28.   เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 3 2 1 3 2 2 1 2 2 18
 29.   นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 5 6 6 2 5 2 3 3 2 1 2 37
 30.   บ้านโพนแพง  โพนแพง  ธาตุพนม  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 31.   บ้านหนองบัว  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14
 32.   บ้านนาชุม  นาเดื่อ  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1 1 3
 33.   บ้านขว้างคลีชูชาติ  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 14
 34.   บ้านเซียงเซา  บ้านเอื้อง  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 35.   เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 5 5 4 5 2 21
 36.   นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 5 4 8 4 5 2 1 2 1 1 1 34
 37.   นางัวราษฎร์รังสรรค์  นางัว  นาหว้า  นครพนม 1 1 2 1 2 1 1 9
 38.   บ้านดงยอ  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 7
 39.   โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 25
 40.   นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
 41.   บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  หนองเทา  ท่าอุเทน  นครพนม 1 2 1 1 1 1 2 9
 42.   โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 3 6 1 3 3 2 3 2 2 1 1 27
 43.   ศรีบัวบานวิทยาคม  นาราชควาย  เมือง  นครพนม 2 2
 44.   สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 13 13 12 5 9 5 4 4 4 2 1 72
 45.   บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  ท่าค้อ  เมือง  นครพนม 1 1 2
 46.   บ้านคำสว่าง  นาคำ  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1
 47.   บ้านโชคอำนวย  วังตามัว  เมือง  นครพนม 2 2 1 1 1 7
 48.   อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3 4 2 4 3 4 2 2 2 1 27
 49.   บ้านทุ่งมน  คำเตย  เมือง  นครพนม 1 1 1 3
 50.   พระซองสามัคคีวิทยา  นาแก  นาแก  นครพนม 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 51.   สุนทรวิจิตร  ในเมือง  เมือง  นครพนม 1 2 1 2 2 2 1 1 1 13
 52.   บ้านธาตุ  โนนตาล  ท่าอุเทน  นครพนม 2 2
 53.   พะทายพิทยาคม  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 4 3 3 2 2 2 2 2 1 21
 54.   บ้านนาหนองหวาย  สามผง  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1 2
 55.   บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 0
 56.   เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 23
 57.   อนุบาลเซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2 3 1 3 3 3 3 2 3 23
 58.   บ้านท่าสะอาด  ท่าสะอาด  เซกา  บึงกาฬ 2 2 1 2 2 9
 59.   บ้านต้องโคกกะแซ  บ้านต้อง  เซกา  บึงกาฬ 2 1 1 2 6
 60.   ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 5 4 5 3 3 2 3 3 1 1 30
 61.   บ้านนาสะแบง  นาสะแบง  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 62.   บ้านนาคำแคน  นาแสง  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1 1 1 1 1 1 1 7
 63.   บึงโขงหลงวิทยาคม  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 5 3 4 1 5 3 2 1 1 1 26
 64.   บ้านท่ากกต้อง  ท่ากกแดง  เซกา  บึงกาฬ 2 1 1 3 7
 65.   บ้านนาดง  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ 1 1 2
 66.   พรเจริญวิทยา  -  พรเจริญเมือง  บึงกาฬ 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23
 67.   ดงหลวงวิทยา  ดงหลวง  ดงหลวง  มุกดาหาร 2 3 4 3 3 2 3 1 2 1 24
 68.   บ้านชะโนด 2  ชะโนดน้อย  ดงหลวง  มุกดาหาร 1 1 1 2 2 3 1 1 1 13
 69.   หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 2 3 2 3 4 2 4 2 2 1 25
 70.   บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  น้ำเที่ยง  คำชะอี  มุกดาหาร 2 1 2 3 2 2 1 1 2 16
 71.   ชุมชนบ้านคำชะอี  คำชะอี  คำชะอี  มุกดาหาร 1 1 1 1 1 1 1 7
 72.   อนุบาลมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมือง  มุกดาหาร 8 7 2 6 8 5 2 1 5 8 1 53
 73.   มุกดาหาร  ในเมือง  เมือง  มุกดาหาร 2 5 2 2 2 2 2 1 18
 74.   คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอี  มุกดาหาร 1 1 2 4
 75.   โพธิ์ไทรวิทยา  โพธิ์ไทร  ดอนตาล  มุกดาหาร 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11
 76.   ชุมชนดอนตาล  ดอนตาล  ดอนตาล  มุกดาหาร 1 1 1 3 1 1 1 9
 77.   อนุบาลวัดพระโต  หนองครก  เมือง  ศรีสะเกษ 1 1
 78.   บ้านโนนสวรรค์  นาฮี  อากาศอำนวย  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 79.   บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 2 1 2 1 1 1 8
 80.   สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 4 4 5 4 5 5 5 2 2 3 2 41
 81.   สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 4 6 2 6 5 3 3 1 1 1 38
 82.   เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18
 83.   ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22
 84.   คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 6 4 4 2 6 2 3 1 1 1 30
 85.   บ้านหนองผือ  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 6
 86.   บ้านบัว (สระพังวิทยา)  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 1 2 1 1 1 1 1 12
 87.   บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 3
 88.   สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 3 3 4 2 2 2 2 1 1 20
 89.   กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 17
 90.   อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 7 5 6 3 4 1 2 1 29
 91.   บ้านผักคำภู  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 3 6
 92.   ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4 3 4 2 3 3 2 1 1 2 1 26
 93.   บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 2 1 9
 94.   บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2 2 1 1 2 1 1 2 12
 95.   ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 2 1 1 1 12
 96.   บ้านโนนอุดม  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 1 2 1 8
 97.   กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 5 3 12 5 6 1 2 2 2 1 2 41
 98.   มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3 3 6 2 3 3 2 2 1 1 1 2 29
 99.   บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 4 2 2 2 2 1 2 15
 100.   บ้านไร่บ้านไฮ่  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 0
 101.   บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 1 2 1 1 1 13
 102.   บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 2 4
 103.   โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 14
 104.   อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3 3 2 1 2 1 1 5 1 19
 105.   พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 6 4 4 3 3 4 3 2 2 1 2 34
 106.   เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 19
 107.   นาอ้อยคำสะอาด  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 1 2 1 1 1 8
 108.   เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 3 3 4 4 4 2 1 2 3 1 2 35
 109.   บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 2 2 1 1 6
 110.   อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 4 5 1 2 2 4 1 1 6 1 27
 111.   เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 112.   บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 113.   ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2 1 2 1 1 1 1 1 1 11
 114.   บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 2 1 2 1 1 2 3 15
 115.   นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 116.   ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 26
 117.   ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3 3 3 2 3 2 1 3 1 2 2 25
 118.   บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
 119.   หนองหลวงวิทยานุกูล  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12
 120.   เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 4 1 2 1 2 2 2 2 16
 121.   บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 1 2 3 13
 122.   บ้านตาลโกน  ตาลโกน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 12
 123.   บ้านหนองหอยคัน  พันนา  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 12
 124.   บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)  ตาลเนิ้ง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 2 2 1 1 2 9
 125.   บ้านโนนเสาขวัญ  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 2 5
 126.   ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 17
 127.   พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 6 4 2 4 4 4 4 3 2 1 1 35
 128.   แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 129.   บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  ตาลโกน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 130.   บ้านโคกสีไค  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 1 1 1 5
 131.   วาริชวิทยา  วาริชภูมิ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 132.   บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 14
 133.   บ้านตาล  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 134.   บ้านแมดนาท่ม  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17
 135.   บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 20
 136.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 19
 137.   กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 17
 138.   ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 6 4 6 6 6 4 4 4 2 2 50
 139.   ชุมชนบ้านกลางนาโน  โพนแพง  อากาศอำนวย  สกลนคร 1 2 2 2 3 2 2 2 3 19
 140.   บ้านนาเตียง  ตาลเนิ้ง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 141.   มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 34
 142.   บ้านหนองชาด  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 1 1 1 1 2 10
 143.   อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 16
 144.   อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 5 5 5 3 5 3 2 3 3 1 1 36
 145.   บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  ค้อใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 146.   บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  บ้านแป้น  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 7
 147.   บ้านหนองหลักช้าง  ตาลเนิ้ง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 4
 148.   โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 14
 149.   เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 2 2 3 1 4 1 2 15
 150.   มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 4 4 5 3 2 2 1 1 2 2 1 1 28
 151.   บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  ห้วยยาง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 152.   ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 153.   บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  พังขว้าง  เมือง  สกลนคร 2 2 2 2 1 1 1 11
 154.   บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 3
 155.   ส่องดาววิทยาคม  ส่องดาว  ส่องดาว  สกลนคร 5 3 3 3 4 1 1 1 21
 156.   เขื่อนน้ำพุง  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 157.   นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 1 1 1 3 1 1 8
 158.   เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5 3 2 2 2 2 1 3 2 1 23
 159.   บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 4
 160.   บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2
 161.   อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 1 2 1 1 1 10
 162.   บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 18
 163.   บ้านดอนทอย  สามัคคีพัฒนา  อากาศอำนวย  สกลนคร 1 2 1 2 1 1 1 9
 164.   บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 2
 165.   คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 15
 166.   บ้านหนองหอย  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 14
 167.   บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 2
 168.   บ้านนาซอ  นาซอ  วานรนิวาส  สกลนคร 1 1 2
 169.   วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 6 2 1 3 2 3 2 2 21
 170.   บ้านตาดภูวง  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1 2 2 2 1 1 1 2 12
 171.   บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 33
 172.   สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 6 9 5 6 6 3 3 1 3 3 51
 173.   โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 4 5 3 4 4 2 1 3 1 1 1 29
 174.   ช้างมิ่งพิทยานุกูล  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11
 175.   โพนงามโคกวิทยาคาร  บ้านแป้น  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 176.   บ้านถ่อน  เชิงชุม  พรรณานิคม  สกลนคร 2 1 1 1 1 2 1 9
 177.   บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 15
 178.   บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 6 4 4 4 4 4 2 1 4 1 34
 179.   ชุมชนบ้านกุดไห  กุดไห  กุดบาก  สกลนคร 2 2 2 1 1 2 1 11
 180.   ชุมชนนิรมัย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11
 181.   ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1 1
 182.   ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 2 2 3 1 3 2 2 18
 183.   บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10
 184.   โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 3 6 6 4 4 3 1 1 1 1 1 31
 185.   อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 3 2 3 3 3 2 2 3 27
 186.   บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 1 1 1 1 2 6
 187.   บ้านนาใน  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 188.   บ้านอูนดง  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 6
 189.   บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"  ห้วยยาง  เมือง  สกลนคร 2 2 1 1 1 2 1 1 1 12
 190.   อภัยดำรงธรรม  ปทุมวาปี  ส่องดาว  สกลนคร 1 1 1 3
 191.   ชุมพลศึกษา  ค้อใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 192.   บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 2 1 1 1 2 9
 193.   บ้านตาลเลียน  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 1 1 1 1 3 11
 194.   บ้านกุดสะกอย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 1 1 9
 195.   ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 1 1 1 1 7
 196.   บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 1 1 2
 197.   สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3 1 1 1 1 1 1 1 10
 198.   บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 2 1 6
 199.   ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 20
 200.   ตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 201.   อนุบาลบ้านม่วง  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 2 5 2 2 3 2 2 18
 202.   บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์  เหล่าปอแดง  เมือง  สกลนคร 1 1
 203.   ไทยรัฐวิทยา110(บ้านชมภูพาน)  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1 1
 204.   อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 1 1
รวมทั้งหมด       210 371 294 346 293 346 219 84 197 172 92 83 0 75 77     2859
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort