ความต้องการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 1/2566

ชื่อโรงเรียน สาขาวิชา
ตำบล อำเภอ จังหวัด ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ประถม
ศึกษา
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.   สามชัย  สำราญ  สามชัย  กาฬสินธุ์ 1 1
 2.   บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 3.   บ้านทุ่งมน  คำเตย  เมือง  นครพนม 1 1 1 1 1 1 6
 4.   นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
 5.   อุดมพัฒนศึกษา  เหล่าพัฒนา3  นาหว้า  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 14
 6.   บ้านอีอูด  นาเดื่อ  ศรีสงคราม  นครพนม 2 1 5 1 1 1 11
 7.   ธารน้ำใจ  พิมาน  นาแก  นครพนม 1 1 3 1 1 3 10
 8.   บ้านคับพวง  น้ำก่ำ  ธาตุพนม  นครพนม 1 1 1 3
 9.   พระซองสามัคคีวิทยา  นาแก  นาแก  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 10.   บ้านนาคู่  นาคู่  นาแก  นครพนม 2 1 2 3 1 1 1 4 15
 11.   หนองบ่อวิทยานุกูล  หนองบ่อ  นาแก  นครพนม 1 1 2 4
 12.   วังยางวิทยาคม  วังยาง  วังยาง  นครพนม 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 14
 13.   ชุมชนหนองฮีสามัคคี  ตำบลหนองฮี  ปลาปาก  นครพนม 1 1 1 1 1 1 3 9
 14.   บ้านโพนแพง  โพนแพง  ธาตุพนม  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 7
 15.   บ้านดอนปอหนองโอง  เหล่าพัฒนา  นาหว้า  นครพนม 2 1 2 1 3 1 1 11
 16.   ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 4 3 4 1 3 1 1 3 2 1 1 24
 17.   บ้านขว้างคลีชูชาติ  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 2 16
 18.   โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1 18
 19.   บ้านหนองดุด  เหล่าพัฒนา  นาหว้า  นครพนม 1 2 1 2 2 3 1 6 1 2 1 1 1 1 25
 20.   ไชยบุรีวิทยาคม  ไชยบุรี  ท่าอุเทน  นครพนม 2 2 2 1 1 1 1 1 11
 21.   มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 18
 22.   พะทายพิทยาคม  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 3 3 5 2 3 2 3 1 22
 23.   บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 3 4 3 3 2 3 1 2 2 23
 24.   โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 3 3 9 3 4 2 3 3 3 1 2 36
 25.   นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 6 6 6 3 4 2 3 3 3 2 2 40
 26.   สนธิราษฎร์วิทยา  บ้านเอื้อง  ศรีสงคราม  นครพนม 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
 27.   บ้านหัวบึงทุ่ง  ธาตุพนมเหนือ  ธาตุพนม  นครพนม 4 4 1 2 1 1 4 17
 28.   สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 3 4 3 3 5 3 2 3 2 2 2 2 34
 29.   อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 6 3 3 3 3 3 2 3 2 6 1 35
 30.   ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 19
 31.   ชุมชนนางัว  นางัว  นาหว้า  นครพนม 3 2 2 2 2 2 13
 32.   นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16
 33.   ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 2 2 2 5 2 2 2 17
 34.   บ้านนาน้อย  เหล่าพัฒนา  นาหว้า  นครพนม 2 2 1 2 2 2 1 1 13
 35.   บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 2 2 2 2 2 2 1 2 15
 36.   บ้านชัยมงคล  หนองซน  นาทม  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17
 37.   บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 7 6 5 3 3 2 1 1 1 3 1 33
 38.   ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 39.   อุ่มเหม้าประชาสรรค์  อุ่มเหม้า  ธาตุพนม  นครพนม 2 2 2 6
 40.   อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  นาแก  นาแก  นครพนม 6 5 2 4 4 5 1 7 1 35
 41.   เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 2 2
 42.   บ้านหนองซน  หนองซน  นาทม  นครพนม 2 1 2 2 2 1 2 12
 43.   บ้านนาดีหัวภู  โพนทอง  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 44.   บ้านโคกยาว  โพนทอง  บ้านแพง  นครพนม 1 1 2
 45.   บ้านหนองแวง  หนองแวง  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 4
 46.   บ้านนางัว  นางัว  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 47.   บ้านโคกสายทอง  นาเข  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 1 6
 48.   บ้านหนองบัว  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 1 1 1 1 4
 49.   บ้านดอนกลาง  หนองแวง  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 1 6
 50.   บ้านนาเข  นาเข  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 3
 51.   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง  นาเข  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 1 6
 52.   บ้านม่วงชี  โพนทอง  บ้านแพง  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 53.   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่  นาใน  โพนสวรรค์  นครพนม 2 2 2 2 2 2 2 14
 54.   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  ดอนเตย  นาทม  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 55.   ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม  พนอม  ท่าอุเทน  นครพนม 2 1 3
 56.   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 1 1 1 1 1 5
 57.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  นาทม  นาทม  นครพนม 1 1 1 3
 58.   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล  นาใน  โพนสวรรค์  นครพนม 1 1
 59.   ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ  หนองเทา  ท่าอุเทน  นครพนม 1 1
 60.   นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 7 4 8 3 4 2 2 2 2 1 1 36
 61.   บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นาคูณใหญ่  นาหว้า  นครพนม 3 2 1 1 1 1 1 1 1 12
 62.   บ้านโนนสวาง  ถ้ำเจริญ  โซ่พิสัย  บึงกาฬ 1 1
 63.   บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ 2 3 4 4 3 2 2 2 2 1 1 26
 64.   บ้านโป่งเปือย  โป่งเปือย  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17
 65.   เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 2 44
 66.   บึงของหลงวิทยา  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 1 1 1 3
 67.   อนุบาลเซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 1 2 2 1 2 1 1 10
 68.   ชุมชนบ้านซาง  ซาง  เซกา  บึงกาฬ 2 1 3 1 7
 69.   เจ็ดสีวิทยาคาร  บ้านต้อง  เซกา  บึงกาฬ 2 1 1 1 5
 70.   โซ่พิสัยพิทยาคม  โซ่  โซ่พิสัย  บึงกาฬ 10 11 11 5 9 3 2 3 1 1 56
 71.   ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 4 4 4 4 4 2 2 2 1 27
 72.   ท่าไร่วิทยา  ป่งไฮ  เซกา  บึงกาฬ 1 1
 73.   บึงโขงหลงวิทยาคม  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 19
 74.   ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  หัวขวาง  โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 1 1
 75.   คำบกวิทยาคาร  คำบก  คำชะอี  มุกดาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 76.   คำชะอีพิทยาคม  คำชะอี  คำชะอี  มุกดาหาร 1 1 1 1 1 1 6
 77.   ชุมชนดอนตาล  ดอนตาล  ดอนตาล  มุกดาหาร 2 1 2 2 2 9
 78.   ผึ่งแดดวิทยาคาร  ผึงแดด  เมือง  มุกดาหาร 2 3 2 3 3 2 2 2 1 20
 79.   คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอี  มุกดาหาร 5 4 6 11 4 2 3 3 2 1 41
 80.   นาคำน้อยวิทยา  มุกดารหาร  เมือง  มุกดาหาร 1 1 1 3
 81.   คำสร้อยพิทยาสรรค์  นากอก  นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 1 2 2 1 1 1 1 1 10
 82.   บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  น้ำเที่ยง  คำชะอี  มุกดาหาร 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 19
 83.   บ้านสงเปือยเหนือ  ดงมอน  เมือง  มุกดาหาร 1 1 1 3
 84.   วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญบ้านห้วยทราย "ราษฏร์ประสงค์"  คำชะอี  คำชะอี  มุกดาหาร 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11
 85.   หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 17
 86.   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอาศยานแห่งประเทศไทย  กกตูม  ดงหลวง  มุกดาหาร 2 1 1 4
 87.   ดงหลวงวิทยา  ดงหลวง  ดงหลวง  มุกดาหาร 2 2 3 3 2 2 3 1 2 1 21
 88.   เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
 89.   บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 2 3 2 2 3 1 1 1 15
 90.   บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 33
 91.   บ้านอูนดง  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 92.   บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 6 6 2 4 4 4 2 2 4 2 36
 93.   บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 2 1 1 1 1 6
 94.   บ้านโพนสวางกลางเจริญ  ต้นผึ้ง  พังโคน  สกลนคร 1 1 2
 95.   ชุมชนดงม่วงไข่  ม่วงไข่  พังโคน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 96.   บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 2 1 1 1 1 9
 97.   ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 16
 98.   บ้านนาถ่อน  ต้นผึ้ง  พังโคน  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 99.   ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 3 5
 100.   อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8 6 6 8 5 8 2 2 5 1 51
 101.   บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 4 4 1 4 3 3 2 1 3 25
 102.   สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 2 43
 103.   บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 15
 104.   อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 6 5 5 3 4 1 2 1 3 2 32
 105.   ชุมชนบ้านห้วยหลัว  ห้วยหลัว  บ้านม่วง  สกลนคร 1 1 2 2 1 1 2 1 11
 106.   อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 2 1 1 1 9
 107.   บ้านอุ่มเหม้า  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 108.   สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4 4 5 3 3 5 2 3 3 2 34
 109.   บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 14
 110.   บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 14
 111.   มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 5 3 5 3 3 5 2 2 2 1 1 1 33
 112.   ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4 3 4 2 3 1 2 1 2 1 23
 113.   บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2 2 3 7
 114.   ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3 4 4 5 6 6 3 4 3 3 2 43
 115.   บ้านหนองบัว  แร่  พังโคน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 116.   บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  หนองลาด  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 1 4
 117.   บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27
 118.   บ้านวาใหญ่  วาใหญ่  อากาศอำนวย  สกลนคร 2 2 1 2 3 1 1 3 15
 119.   กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 17
 120.   บ้านนาจาน  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1 1 1 1 4
 121.   บ้านโนนขมิ้น  ต้นผึ้ง  พังโคน  สกลนคร 1 1 2
 122.   บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 10
 123.   บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 6 6 6 8 6 7 4 2 5 50
 124.   บ้านป่าผาง  นาตงวัฒนา  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1 2 2 2 7
 125.   บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  พันนา  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 2 2 10
 126.   บ้านนาใน  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1 2
 127.   บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 6
 128.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 4 2 3 3 1 1 2 2 1 20
 129.   บ้านค้อน้อย  กุดไห  กุดบาก  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 130.   อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 5 1 2 2 3 2 1 4 20
 131.   เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 5 3 2 2 3 3 2 2 1 2 25
 132.   วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
 133.   ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 34
 134.   บ้านหนองหอย  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3 2 2 2 2 2 1 2 4 20
 135.   บ้านนาคู่วิทยาคาร  ห้วยยาง  เมือง  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 12
 136.   อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 4 4 2 4 2 4 2 6 2 30
 137.   เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 1 2 3 2 3 3 14
 138.   บ้านเตาไหสร้างแก้ว  ทรายมูล  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 2 1 2 1 9
 139.   บงเหนือวิทยาคม  บงเหนือ  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 1 7
 140.   บ้านกุดเรือคำ  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 4 2 1 3 3 3 1 2 3 22
 141.   ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 4 4 8 4 6 4 2 4 4 46
 142.   เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 3 3 5 2 3 2 2 1 1 22
 143.   โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 17
 144.   กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 4 4 2 4 4 4 2 4 4 32
 145.   บ้านแร่  แร่  พังโคน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 146.   เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 19
 147.   อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 16
 148.   บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 149.   ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 24
 150.   บ้านดงหลวง  บึงทวาย  เต่างอย  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 3 15
 151.   พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 5 3 4 3 4 5 3 2 1 1 1 32
 152.   บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง  นาตงวัฒนา  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 1 2 1 1 1 1 9
 153.   บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 3 2 3 3 3 3 3 2 4 1 27
 154.   วาริชวิทยา  วาริชภูมิ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1 1 1 2 1 6
 155.   บ้านบะป่าคา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 156.   โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 1 2 1 3 1 1 9
 157.   มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3 3 4 3 5 2 3 3 3 2 1 32
 158.   อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 5 5 5 5 5 3 2 6 5 2 2 45
 159.   แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17
 160.   บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นาตงวัฒนา  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 12
 161.   ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 5 4 5 3 5 4 2 4 2 2 2 38
 162.   ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2 2 2 2 1 2 1 1 13
 163.   หนองหลวงศึกษา  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 2 1 2 1 1 1 12
 164.   สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6 4 8 3 5 8 4 2 2 5 2 49
 165.   ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2 1 1 2 3 1 1 1 1 13
 166.   พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 4 4 5 4 4 3 2 4 4 2 2 38
 167.   กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 3 8 10 4 4 1 2 3 2 1 1 39
 168.   ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 35
 169.   มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 31
 170.   บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2 2 1 2 1 1 2 1 2 14
 171.   เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 30
 172.   หนองหลวงวิทยานุกูล  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 2 1 1 1 1 8
 173.   เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5 3 2 2 2 3 1 2 2 22
 174.   บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"  ห้วยยาง  เมือง  สกลนคร 2 2 1 2 4 11
 175.   บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 2 3 2 2 3 2 2 3 19
 176.   บ้านบัวราษฎร์บำรุง  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2 1 2 1 2 1 1 1 11
 177.   บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  พังขว้าง  เมือง  สกลนคร 2 2 2 1 2 1 1 11
 178.   ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 19
 179.   กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 20
 180.   บ้านช้างมิ่ง  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 3 3 3 3 3 3 18
 181.   บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  เชียงสือ  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1 2 1 2 2 1 1 1 11
 182.   ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 183.   บ้านตาลเลียน  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 1 2 2 2 1 1 3 16
 184.   นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1 1 2 1 2 1 3 2 13
 185.   ธาตุทองอำนวยวิทย์  ธาตุ  วานรนิวาส  สกลนคร 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12
 186.   โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1 30
 187.   อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3 4 1 2 1 2 1 4 18
 188.   บ้านต้นผึ้ง  ต้นผึ้ง  พังโคน  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 189.   ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 1 1 5
 190.   ทุ่งมนพิทยาคาร  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 2 1 1 2 1 8
 191.   ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 192.   บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 14
 193.   บ้านหนองนาเลิศ  ม่วงลาย  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 7
 194.   สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 195.   เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 5 2 2 3 2 3 2 2 2 23
 196.   บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15
 197.   บ้านถ้ำเต่า  สามัคคีพัฒนา  อากาศอำนวย  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
 198.   ชุมชนบ้านโพนงาม  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 3 2 3 6 3 3 2 3 2 2 1 30
 199.   ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
 200.   เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2 6 1 5 1 1 16
 201.   อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 4 4 2 4 1 4 1 1 2 2 1 1 27
 202.   คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 18
 203.   บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 1 1 4
 204.   บ้านบงใต้โนนรัง  บงใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 2 2 1 2 1 9
 205.   อนุบาลภูพาน  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1 1 0 2 1 5
 206.   บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 2 2 2 2 0 2 14
 207.   ศึกษาประชาสามัคคี  แพด  คำตากล้า  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 6
 208.   นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16
 209.   นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2 2 1 2 1 2 1 2 2 15
 210.   บ้านขาม  ขัวก่าย  วานรนิวาส  สกลนคร 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
 211.   บ้านแมดนาท่ม  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 212.   เดื่อศรีไพรวัลย์  เดื่อศรีไพรวัลย์  วานรนิวาส  สกลนคร 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 213.   บ้านไร่บ้านไฮ่  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 1 1
 214.   บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 2 1 1 4
 215.   ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1 1 2 1 1 2 8
 216.   บ้านเสาวัด  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 2 2
 217.   สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1 2 29
 218.   นาอ้อยคำสะอาด  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1 1
 219.   บ้านบึงโน  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1 1 1 1 4
 220.   บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 24
 221.   บ้านโพนงามโคกวิทยาคาร  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2 2
 222.   บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1 1 1 1 1 5
 223.   สังคมวิทยา  แก้งไก่  สังคม  หนองคาย 1 1 1 1 1 1 1 1 8
 224.   หนองบัวพิทยาคาร  ลำภู  เมือง  หนองบัวลำภู 2 6 2 4 3 2 3 2 24
 225.   ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ  โนนหนามแท่ง  เมือง  อำนาจเจริญ 3 2 4 1 2 2 3 1 1 1 20
 226.   ศรีธาตุพิทยาคม  ศรีธาตุ  ศรีธาตุ  อุดรธานี 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 29
 227.   หนองหานวิทยา  หนองหาน  หนองหาน  อุดรธานี 2 2 4
 228.   หนองแสงวิทยศึกษา  ทับกุง  หนองแสง  อุดรธานี 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13
รวมทั้งหมด       282 446 354 504 396 444 282 75 207 196 141 134 0 92 124     3677
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort